verschillende soorten leningen

Er bestaan verschillende soorten leningen:

online geld lenen
lening afsluiten contant geld

Hypotheek

Een hypotheek is 'het eerste recht van verkoop'; een zakelijke zekerheid of voorrecht dat op een goed of zaak, meestal een onroerend goed of een schip rust. Dit eigendom wordt in onderpand gegeven of genomen voor een schuld. De eigenaar houdt echter de beschikking over het goed. Een lening waaraan een hypotheek verbonden is heet een hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid, maar in het gewone spraakgebruik vaak ook hypotheek genoemd. De geldgever, meestal een bank, is de hypotheeknemer (hij verkrijgt het eerste recht van verkoop) of hypotheekhouder. De geldnemer, de eigenaar van het onderpand, heet hypotheekgever. Deze termen worden vaak omgekeerd gebruikt. Men zegt meestal dat men hypotheek neemt om een huis te kunnen kopen, maar in werkelijkheid geeft men hypotheek.

Effectenkrediet

is een krediet tegen onderpand van effecten. Meestal is dit een rekening-courantkrediet. De effectenportefeuille wordt aan de bank in onderpand gegeven; hiertoe wordt een pandovereenkomst getekend. Het bedrag dat kan worden opgenomen (de kredietlimiet) is afhankelijk van een afgesproken maximum en van de dekkingswaarde van de effecten. De waarde van effecten kan stijgen maar ook dalen. Als de dekkingswaarde daalt onder het bedrag dat is geleend, dan zal de bank zijn client aanschrijven om op korte termijn geld bij te storten. Als de client in gebreke blijft, dan wordt de effectenportefeuille (geheel of gedeeltelijk) geliquideerd. Als de opbrengst onvoldoende is, dan blijft de klant met een restschulde zitten.

Een belangrijk nadeel van effectenkrediet is, dat de dekkingswaarde fluctueert. Men is overgeleverd aan de grillen van de markt. Verder is het rentetarief variabel. Er zijn verschillende voordelen:

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij het geleende bedrag in een keer wordt uitbetaald en daarna door de lener in een vaststaand aantal termijnen wordt terugbetaald. Elke termijn bevat een aflossingscomponent en rente over de restschuld.

De looptijd en de rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd en kunnen gedurende de looptijd niet worden gewijzigd. Bovendien is het, anders dan bij doorlopend krediet, niet toegestaan om afgelost saldo weer op te nemen. Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast.

De rentevergoeding die voor een persoonlijke lening in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van zekerheid) en lager dan bij een doorlopend krediet (wegens het ontbreken van renterisico).

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht.

De theoretische looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig. Het verloop van de lening staat dan ook niet vast.

De rentevergoeding die voor een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is meestal hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van pandrecht) en een persoonlijke lening (wegens het renterisico).

De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen, waardoor de looptijd wordt verkort.

Omdat het vaak voorkomt dat leners weer opnemen uit hun doorlopend krediet (waardoor de looptijd wordt verlengd), wordt deze kredietvorm soms ook wel schertsend een doodlopend krediet genoemd.

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld: de achtergestelde schuldeiser komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente (d.w.z. gewone) schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders, vennoten of inbrengers. Achterstelling kan men bereiken door dit contractueel met elkaar af te spreken.

Door deze voorwaarden loopt de schuldeiser een hoger risico dat hij een deel van zijn verstrekte krediet niet terugbetaald krijgt. Om dit te compenseren wordt meestal een hoger rentepercentage vergoed. Soms is de rente zelfs winstafhankelijk. Over de ontvangen interest hoeft de verstrekker van de lening geen belasting te betalen aan de fiscus.

Achtergestelde leningen kunnen er vaak voor zorgen dat een onderneming extra aantrekkelijk wordt om in te investeren (lees: geld aan uit te lenen) voor banken en investeerders. Wanneer de onderneming failliet gaat zullen de achtergestelde schuldeisers de eerste klap opvangen. De lening werkt hierdoor als een soort "kussen". Daarbij is het een middel om vertrouwen te wekken bij bepaalde investeringstransacties. Een bank, investeringsmaatschappij of investment manager die de transactie heeft opgezet en er zelf via een achtergestelde lening instapt laat hiermee zien dat het hem ook "menens" is.

Achtergestelde leningen worden in de praktijk uitsluitend verstrekt door en aan ondernemingen. Door de aard van de lening kan deze soms bij het eigen vermogen gerekend worden. Verstrekkers van achtergestelde leningen zijn vaak het moederbedrijf van de onderneming of grote banken, die het risico beter kunnen inschatten. Ook overheden verstrekken vaak achtergestelde leningen als een vorm van subsidie.

In securitisatietransacties komt achterstelling zeer veel voor. Er worden dan door de uitgever verschillende aan elkaar achtergestelde obligaties uitgegeven. Deze obligaties zijn niet zozeer achtergesteld in geval van faillissement (securitisatievehikels zijn immers in de regel "bankruptcy remote" of "faillissementsproof"), maar de achterstelling geldt met name bij iedere rente- en aflossingsbetaling die wordt gedaan. Zo ontstaat een ranglijst, ook wel "waterfall" genoemd. Een voorbeeld van een "waterfall" zou kunnen zijn:


Bron wikipedia